เมื่อวัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม และหน.ฝ่าย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2259
เพื่อติดตามงานด้านต่างๆตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน เช่น Agri Map  Zoning  แปลใหญ่  การแก้ปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2559-2560  ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพ 882 เป็นต้น โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us