เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกบึง
ณ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Contact us