เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผอ.สพข.9 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขต 6 และภาคีฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สพด.พิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Contact us