เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 และเจ้าหน้าที่ของ สพด.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านวงศ์ปัญญา หมู่ที่ 11
ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Contact us