เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการ
สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1
ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

Contact us