เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ โครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us