เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานขับเคลื่อน
การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย และ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์์

Contact us