เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง"การพัฒนาความพร้อมบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม" โดยมีวิทยากรให้การบรร
ยายดังนี้  1.นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กนผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "Zoning และ Agri Map"
              2.นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "นโยบาย คสช."
              3.นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผอ.สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ให้เกียรติบรรยาย
                 หัวข้อ "กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาที่ดินและOne Map"
ซึ่งมีนายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8  ผอ.สพด.  ผชช.  ผอ.กลุ่ม  หน.ฝ่าย  ข้าราชการและบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
Contact us