เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ณ บ้านโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

Contact us