เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
โดยมี ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us