เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2562
และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นปอเทือง
เพื่อร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานฯร่วมประชุม
และร่วมกันทำกิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us