เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของโครงการ และเรื่องประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันดินโลก” โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้า
ที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us