เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผอ.สพด.พิจิตร ร่วมลงพื้นที่ชี้เป้าโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาของจังหวัดพิจิตร และรับฟังปัญหาอุปสรรค
ในการประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ณ บ้านหัวดง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Contact us