เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านประดา หมู่ 8 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

Contact us