เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี
ด้านบริหาร เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สานพลังประชารัฐ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพข.8 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us