เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมผ่านทาง VDO Confrarence จากห้องประชุมกรม
พัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us