เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกคลอง ความยาว 2,000 เมตร ณ บ้านปูนสวรรค์ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

Contact us