เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วประเทศ
ขับเคลื่อนงานวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก
ผอ.สพด.พิจิตร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และหว่านเมล็ดปอเทือง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us