เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 8/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ แผนการดำเนินงานวันดินโลก โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก

Contact us