เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมนายช่าง ผู้ควบคุมงาน
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 15,800 ลบ.ม. ณ บ้านรายชะโด หมู่ 6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

Contact us