เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ
โคกหนองนาโมเดล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us