เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
เพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำ
แผนที่แสดงข้อมูลการสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us