เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผอ.สพข.8 ผชช.
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และพบปะหารือ
กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านวังมะสระ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

Contact us