เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน
และนิทรรศการ โดยมี ผชช. ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us