เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดิน
เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
บ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

Contact us