เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิทรรศการภายในอาคาร และคณะทำงานนิทรรศการกลางแจ้ง
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิต การจัดงาน วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดงาน โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us