เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ณ บ้านนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

Contact us