เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฝึกอบรม“ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการ
วางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร”ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video
Conferencing ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us