เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2562”
โดยมีหมอดินอาสาประจำอำเภอของจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย
ณ โรงแรมกิ่งบุญรีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย

Contact us