เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและทำแผนที่
และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ เพื่อหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ปี 2563ภายใต้โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวง
โครงการพระราชดำริและโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

Contact us