เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบ
ประมาณ 2562” โดยมีหมอดินอาสา ประจำหมู่บ้านในอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรม
จำนวน 130 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

Contact us