เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้ ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือ
คณะกรรมการคณะทำงาน การสำรวจออกแบบล่วงหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี ผอ.กลุ่ม
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us