เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตร
ฐานการสำรวจจำแนกดินและคณะเข้าพบปะและปรึกษาร่วมกับ นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 8 และคณะ เรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดิน ณ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Contact us