เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน
ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2562 และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us