เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
นำเสนอออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563)
เพื่อนำเสนอพื้นที่จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนที่สูง
พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us