เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย
และแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรดีเด่น โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us