เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 63,500 ลบ.ม. ณ บ้านโคกตายอ หมู่ที่ 2 ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

Contact us