เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผอ.สพด.พิษณุโลก
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความยาว 870 เมตร ณ บ้านใหม่ดินทอง หมู่ที่ 6 ต.ดินทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Contact us