เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3/2562 และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและดำเนิน กิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us