เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน การประชุม
นำเสอนออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563)
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตร ที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื่อนำเสอนออกแบบ
ล่วงหน้าฯ รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ความคิดเห็น และคำแนะนำโดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us