เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน
การประชุมแผนงานวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม ปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
โดยมี ผชช. ผอ.สพด. นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8

Contact us