เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เลย
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คลองส่งน้ำ ณ บ้านวังแคน หมู่7 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

Contact us