เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์  อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิดพิษณุ
โลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8ได้เชิญประชุม รับทราบความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของโครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ,โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยมี ผอ.สพด.,ผอ.กลุ่ม,หน.ฝ่าย,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพียง
กัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us