เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด. และ ผอ.กลุ่ม ประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us