เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามงานแหล่งน้ำ การจัดงานวันดินโลก ศูนย์เครือข่าย CESRA สมัชชาดินประเทศไทย และรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี 2562
โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา
โรงแรมฟอร่าฮิลล์ รีสอร์ท ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย

Contact us