เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us