เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆของสพข.8 ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
และหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าk) โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us