เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
พร้อมด้วย นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา
วิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ
อนาคตเปลี่ยน” ของสำนัก ก.พ.ร. ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
“ลดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยนาขั้นบันได บ้านน้ำจวง สู่การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน”
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

Contact us