เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สพข.8 และสพด.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานราชการต่างๆ แจกน้ำหมักชีวภาพ พด.6 เพื่อลดการเน่าเสียของบึงแม่ระหัน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมี นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ วัดแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us