เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายคนรักษ์แฝก โครงการประกวด "การพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" พร้อมหมอดิน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us